תנאי שימוש

הגדרות

"אתר קניות זר" - אתר קניות זר, שניתן להזמין ממנו מוצרים ישירות לכתובת מחסן מאושר על ידי החברה. מובהר כי אתרי קניות, לרבות אתרי קניות זרים, אינם בבעלות מפעילת האתר ואין לה אחריות למעשיהם ו/או מחדליהם.

"חנות האתר"- חנות המופעלת על ידי מפעילת האתר.

"ספקים" או "ספק" - בעלי אתרי קניות זרים ו/או מוכרים המציעים מוצרים באמצעות האתר.

"שירותי משלוח" – דואר אוויר ו/או דואר ים ו/או דואר שליחים.

"אמצעי תשלום"- אמצעי תשלום המתקבלים אצל מפעילת האתר, כפי שיהיו מעת לעת, כגון שירותי תשלום וכרטיסי אשראי

"ימי עסקים" – ימים א'-ה' לא כולל ימי ו', ערבי חג, חגים וחול המועד.

כללי

 1. תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי המשתמש (להלן: "המשתמש") באתר www.idgu.co.il (להלן: "האתר") ועל כל פעולה שתתבצע על ידי המשתמש באמצעות האתר, ומהווים הסכם מחייב בין המשתמש לבין חברת idgu LTD שכתובתה 35 Ballards Lane, London (להלן: "מפעילת האתר").
 2. קרא תקנון זה במלואו ובעיון. כותרות התקנון והסעיפים הנן לצרכי נוחות בלבד. למען הסר ספק, תקנון זה יחייב גם כל ספק כלפי מפעילת האתר, ובכל מקרה שהוא, לא ייראה כהסכם לטובת צד שלישי כלשהו.
 3. גלישה באתר וביצוע פעולה באמצעותו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 4. השימוש באתר כפוף להקפדה על כללי התקנון. אחריות מפעילת האתר מוגבלת כמפורט בהסכם זה. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לפעולות ו/או בין צדדים שלישיים. אין להפר את זכויות הקניין הרוחני של מפעילת האתר ואין להפר זכויות קניין רוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי. הוראות חשובות אלה חלות, ללא הגבלה, ומבלי למעט מהוראות אחרות, על כל המשתמשים באתר ועל הספקים המציעים את מוצריהם למכירה באמצעות האתר.
 5. כשירות. באתר רשאי להשתמש בוגר, בן 18 ומעלה המחזיק באמצעי תשלום תקף. אין אפשרות לביצוע הזמנות ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי ו/או אמצעי תשלום אחר שיהיה מקובל על ידי מפעילת האתר.
 6. האתר מכיל קישורים לאתרי אינטרנט שונים שאינם שייכים למפעילת האתר ואין למפעילת האתר כל שליטה על אתרים אלה ו/או על התכנים המופיעים בהם.
 7. שינויים בתקנון. תקנון זה ניתן לשינוי בכל עת ע”י מפעילת האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 8. מדיניות פרטיות. השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. אנא קרא אותה בעיון. מובהר כי בעת הרישום לאתר וכן בעת ביצוע פעולה באתר הנך רשאי להסכים לקבל הודעות שונות, לרבות דברי פרסומת והודעות שירות ומערכת, מאת מפעילת האתר ו/או מי מטעמה.
 9. שירות לקוחות. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של מפעילת האתר בדואר אלקטרוני service1@idgu.co.il, באמצעות עמוד צור קשר או באמצעות לייב צ'אט בשעות הפעילות 9:30-16:30.
 10. ניתן להזמין באמצעות האתר מוצרים מחנות האתר ו/או מאתרי קניות זרים במחירים כוללים דמי משלוח בארץ המקור, מיסים בארץ המקור (ככל ויהיו) דמי טיפול ומשלוח לישראל ותשלום המס המשוער על פי הוראות רשויות המס הישראליות.
 11. מועד השלמת הזמנה. רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של המשתמש הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי המשתמש ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל מפעילת האתר. מועד השלמת הזמנה ייראה כמועד אישור ההזמנה על ידי כל הבאים, במצטבר (א) אישור חברת האשראי (או של אמצעי תשלום חלופי) של המשתמש; (ב) קבלת אישור הספק לגבי המצאות המוצר במלאי; (ג) אישור מפעילת האתר (להלן: "המועד הקובע"), וכל המועדים הרלוונטיים, לרבות לצרכי קביעת מועדי אספקה, ייספרו החל מהמועד הקובע בלבד. עיכובים שבאחריות המשתמש יהיו באחריותו בלבד.
 12. אספקת המוצרים לבית המשתמש באמצעות שירות המשלוחים תהייה בהתאם לתנאי חברת המשלוחים וכפוף לאזורי החלוקה שלה.
 13. חישוב מועדים. זמני אספקת המוצרים המפורטים בעמוד המוצר כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג) מהמועד הקובע  כהגדרתו לעיל.
 14. אספקה והובלה לאזורים מוגבלים. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית כפי שיוגדרו מעת לעת על ידי מערכת הביטחון ו/או גורמי האכיפה, מפעילת האתר תהייה רשאית לספק את המוצרים למשתמש במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימו מראש.
 15. תשלום נוסף בגין הובלה חריגה. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או הובלה הדורשת אמצעים מיוחדים לצורך הכנסת המוצר לבית המשתמש ו/או לשם העלאתו לבית המשתמש לרבות באמצעות פירוק ו/או מנוף ו/או כח אדם נוסף.  במקרה של הובלה חריגה כאמור, מפעילת האתר רשאית לגבות תשלום נוסף בהתאם למפורט בעמוד המוצר, ו/או כפי שיאושר טלפונית או אחרת באופן פרטני מול המשתמש.
 16. אימות זהות או דרישת פרטים נוספים. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה רשאים לדרוש, בכל עת, פרטים נוספים או אסמכתאות (כגון הצגת תעודת זהות) לגבי המשתמש ו/או בעל כרטיס האשראי/אמצעי התשלום ששימש להזמנה, לרבות לצורך זיהוי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי כל מסמך כתנאי למסירה המוצר.
 17. עיכוב ואיחור באספקה. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי המשתמש בגין איחור שאינו עולה על 7 ימי עסקים ממועד שהמשתמש נתן הודעה בדבר עיכוב בקבלת המוצר או השירות. הודעה בדבר עיכוב תינתן למפעילת האתר על ידי המשתמש בתוך פרק זמן סביר, ובכל מקרה שהוא לא יאוחר מ-72 שעות מחלוף מועד האספקה הקבוע באתר. במידה שהמשתמש לא יידע את מפעילת האתר בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בעמוד המכירה של אותו מוצר, ייחשב המשתמש כמי שקיבל את המוצר. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי מפעילת האתר, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר ו/או אספקתו באיחור.
 18. למיטב ידיעת מפעילת האתר, המוצרים הנמכרים באתר קיימים במלאי הספקים. מוצרים שאזלו מהמלאי מוסרים מהאתר עם קבלת הודעה מהספקים בדבר אזילת המלאי. יחד עם זאת, מובהר כי מפעילת האתר אינה יכולה להתחייב בוודאות כי מוצר מסוים נמצא במלאי או להבטיח את המצאות מלאי בכל עת, ואין להסתמך על כך.

ביצוע הזמנות באמצעות חנות האתר

 1. בנוסף לשירותי קניה באתרים זרים ושירותי אחסון ומשלוח, מפעילת האתר מציעה ללקוחות האתר לרכוש מוצרים הנרכשים על ידי מפעילת האתר מספקים אחרים באמצעות חנות האתר.
 2. המחירים בחנות האתר מוצעים בשקלים חדשים והם כוללים את מחיר המוצר הסופי כולל משלוח עד בית הלקוח.
 3. אחריות עבור מוצרי חנות האתר תסופק על ידי מפעילת האתר ו/או על ידי מי מטעמה הכל כמפורט בעמודי המכירה.

ביצוע הזמנה באתר קניות זר ושימוש בשירותי כתובת ומשלוח

בנוסף לרכישת מוצרים באמצעות חנות האתר, מפעילת האתר מאפשרת ללקוחותיה ליהנות מהשירותים המופרטים להלן:

 1. שירות כתובת בארה"ב ובאירופה
 1. מפעילת האתר מאפשרת ללקוחותיה לקבל כתובת לקבלת מוצרים בארה"ב ו/או באירופה. ראו הסבר אודות השירות https://idgu.co.il/how-it-works-address
 2. לאחר קבלת המוצר במחסני מפעילת האתר, ישלח אל הלקוח פירוט תשלום המיסים ודמי ההובלה לישראל שעל הלקוח לשלם.
 3. לאחר קבלת התשלום המוצר ישלח אל כתובת הלקוח, כפי שנמסרה על ידו במועד הרישום לאתר.

 

 1. שירות קונים עבורך בארה"ב ובאירופה
 1. הלקוח יכול לבקש ממפעילת האתר לרכוש עבורו מוצר באתר זר ולספקו בישראל. ראו הסבר אודות השירות  https://idgu.co.il/Service
 2. לקוח המעוניין בשירות ימלא בקשה בעמוד המתאים באתר ויצרף אליה קישור למוצר המבוקש.
 3. עם קבלת הבקשה ועד לא יאוחר מ-2 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה, תשלח מפעילת האתר אל הלקוח הצעת מחיר הכוללת את עלות המוצר כולל מיסים ודמי משלוח  לישראל ובישראל (קרי עד בית הלקוח) (להלן: "הצעת מחיר"). בנוסף ישלח אל הלקוח קישור להסדרת התשלום.
 4. לאחר הסדרת התשלום תרכוש מפעילת האתר את המוצר ותספקו בהתאם להצעת המחיר.
 5. מובהר כי הצעת המחיר תהייה בתוקף למשך 24 שעות או עד שינוי במחיר המוצר באתר הקניות הזר או לפי מלאי הספק בחו"ל, המוקדם ביניהם.
 6. יובהר ויודגש כי מפעילת האתר אינה אחראית למוצרים הנרכשים מאתרי קניות זרים ו/או לשירות ו/או לאיחור להספקת המוצר אל מחסני מפעילת האתר ו/או לכל תקלה ו/או מחדל הקשור עם רכישת המוצר באתר קניות שאינו מופעל על ידי מפעילת האתר. על משתמש המזמין מוצר מאתר קניות זר האחריות לקרוא ולאשר את תקנון אתר הקניות ממנו הוא מבצע הזמנה ולפעול על פיו לרבות בכל הקשור לביטול הזמנה ו/או החזרת מוצר ו/או החלפת מוצר ו/או שינוי ההזמנה ו/או שירות לקוחות לאחר רכישה. למען הסר כל ספק יובהר, כי מפעילת האתר אינה מעניקה שירותי משלוח מישראל לארה"ב ו/או אירופה וכי לא ניתן לבצע באמצעותה השבה של מוצרים שנרכשו על ידי המשתמש באמצעות שירות כתובת בארה"ב ובאירופה ו/או באמצעות שירות קונים עבורך בארה"ב ובאירופה.
 7. לעניין שירות כתובת בארה"ב ובאירופה מובהר, כי עסקינן בשירותים לוגיסטיים המסופקים על ידי מפעילת האתר מחוץ לגבולות ישראל (להלן: "שירותים לוגיסטיים מחוץ לישראל") וכי שירות זה מהווה 95% מעלות השירות של מפעילת האתר.
 8. למען הנוחות, שירותים לוגיסטיים מחוץ לישראל כוללים בין היתר (א) רכישת המוצר עבור המשתמש (ב) כתובת ייעודית במחסנים בארה"ב ובאירופה (ג) קליטת המוצר שהוזמן על ידי הלקוח במחסני מפעילת האתר (ד) אחסון המוצר במחסני מפעילת האתר (ה) איחוד חבילות (לפי הצורך ובמידה וניתן) (ו) הכנה המוצר לשליחה לישראל (ז) ביטוח המוצר באמצעות חברת הביטוח של מפעילת האתר (ח) גביית מס והעברתו לרשויות המס בארץ המקור ו/או בישראל (ט) שילוח המוצר לישראל באמצעות חברת משלוחים.
 9.  עם קבלת המוצר בישראל, המוצר ישלח לבית הלקוח באמצעות שירות משלוחים ישראלי. שירות זה מהווה 5% מעלות השירות. על המשתמש להעלות לאזור האישי באתר חשבונית קניה עבור המוצר שרכש. להעלאת חשבונית לחץ כאן

מיסים ותשלומים נוספים

 1. המשתמש מאשר בזאת כי הוא מודע לדינים, התקנות ונהלי המכס הרלוונטיים של מדינת ישראל וכי הוא מבין כי הוא עשוי להידרש לתשלום מכס ו/או מס ו/או קנס ו/או היטל ו/או כל תשלום אחר שיידרש על ידי רשות המס הישראלית (להלן: "תשלום מס").
 2. למען הסר כל ספק יובהר ויודגש כי מפעילת האתר אינה אחראית לתשלום המס וכי המשתמש הוא האחראי הבלעדי לתשלום מס (ככל שיידרש).
 3. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר בקשר עם דרישה לתשלום מס בישראל /או בארץ המקור, קרי המדינה בה בוצעה ההזמנה.

חישוב שער הדולר

 1. בכפוף לאמור בדין החל, מחירי השירותים מחוץ לישראל שמפעילת האתר מספקת מוצגים בדולר ארה"ב.
 2. שער הדולר מחושב במועד ביצוע ההזמנה על-פי שער "מזומן מכירה" של בנק לאומי כפי שיעודכן מעת לעת באתר בנק לאומי בתוספת שלושה אחוז עבור שירותים שמפעילת האתר מספקת מחוץ לישראל.
 3. שער המטבע יהיה לפי השער שנקבע ביום העסקים הקודם למועד ביצוע ההזמנה.

חישוב דמי משלוח מאתרי קניות זרים

 1. לאחר קבלת המוצר במחסני מפעילת האתר יערך חישוב של דמי המשלוח בהתאם לנפח המוצר, משקלו, עלויות נוספות (במידה ויש) ותוספת משוערת של דמי המיסים אותם המשתמש יידרש לשלם לצורך שחרור המוצר מהמכס (להלן: "דמי טיפול ומשלוח").
 2. לעניין הנפח יובהר, כי נפח המוצרים מחושב לפי אורך החבילה בס"מ X רוחב החבילה בס"מ X גובה החבילה בס"מ / 5,000. מובהר כי התוצאה המתקבלת מעוגלת כלפי מעלה לנפח הקרוב. לדוגמה-  עבור חבילה באורך של 31 ס"מ, רוחב של 25 ס"מ וגובה של 16 ס"מ נפח החבילה יהיה (31*25*16)/5,000=2.48 והוא יעוגל ל-2.5
 3. לעניין משקל המוצר יובהר, כי המשקל יעוגל כלפי מעלה למשקל העגול הקרוב ביותר כשמשקל המינימום הוא 0.5 ק"ג. לדוגמה-משקל של 1.49 ק"ג יחושב לפי 1.5 ק"ג ומשקל של 1.51 ק"ג יחושב לפי 2 ק"ג.
 4. לאחר הסדרת תשלום דמי הטיפול, המשלוח והמיסים (ככל וקיימים), מפעילת האתר תשלח את המוצר לכתובת שנמסרה על ידי המשתמש במועד ביצוע ההזמנה.

ביטוח החבילה בשרותי השילוח

 1. דמי הביטוח יחולו על עסקאות שערכן החל מ-$1 ומעלה. תעריף הביטוח הינו 2% מסך העסקה (סך העסקה כולל את עלות המוצרים, משלוח מקומי ומיסים מקומיים בחו”ל, מיסים בישראל ומשלוח לישראל ללא הנחות) + $1 עלות הפקת הפוליסה.
 2. ביטוח החבילה נתון לשיקול דעתו של הלקוח (עד לערך חבילה של $1000). מרגע דרישת התשלום מהלקוח, הלקוח יודע מסכים ומאשר כי החברה לא תישא באחריות על החבילה אם לא שולם עליה ביטוח. הלקוח לא יבוא בטענה כלפי החברה בשום מקרה של נזק או אובדן במידה ולא רכש את הביטוח לחבילה. חבילות מעל ערך של $1000 שלקוח אינו מעוניין לבטח, ייצור הלקוח קשר עם שרות הלקוחות ויעדכן שהוא מסיר מהחברה כל אחריות בגין נזק או אובדן. למען הסר כל ספק מפעילת האתר מבהירה כי בכל מקרה, היא אינה אחראית לתכולת החבילה ו/או נזק לתכולת החבילה שלא נגרם עקב משלוח החבילה.
 3. הפעלת הביטוח - במידה והמוצר נפגע בהליך ההספקה,  על המשתמש לעדכן את מפעילת האתר בתוך לא יאוחר מ-24 שעת ממועד ההספקה. הודעה לאחר 24 שעות לא תטופל על ידי מפעילת האתר.
 4. במקרה של אובדן המשלוח, מפעילת האתר תפצה את הלקוח בהתאם לערך המשלוח המוצהר על גבי חשבונית הקניה. הפיצוי ישולם למשתמש בתוך 7 ימי עסקים.
 5. השתתפות עצמית – משתמש יחויב בדמי השתתפות עצמית בסך של $10  עבור הגשת תביעה לחברת הביטוח.

ביטוח חבילה שנרכשה מחנות האתר

 1. מפעילת האתר תבטח על חשבונה את מוצרי החנות ותהיה אחראית לשלמות המוצר ותקינות המוצר באספקתו

שינוי ו/או ביטול הזמנה

 1. ביטול הזמנה אפשרי אך ורק בהזמנות אשר בוצעו מחנות האתר, ובלבד שהמוצר טרם יצא למשלוח לישראל. יובהר ויודגש, כי לאחר שליחת המוצר, ביטול הזמנה יהיה כרוך בתשלום בסך של 30 ₪  אשר ישולם למפעילת האתר באמצעות האתר ועלות החזרת המוצר לספק.
 2. ביטול המשלוח יתבצע אך ורק באמצעות פניה אל מוקד שירות הלקוחות של מפעילת אתר באמצעות דוא"ל ובכפוף לתנאים המפורטים לעיל.
 3. למען הסר כל ספק, מובהר כי לא ניתן לבטל מול מפעילת האתר הזמנות אשר בוצעו באתרי קניות זרים, לרבות רכישות שבוצעו באמצעות שירות קונים עבורך בארה"ב ובאירופה.

ביטול הזמנת מוצר שנרכש מחנות האתר

 1.  מועדים למתן הודעת ביטול. למען הנוחות בלבד, להלן התנאים לביטול הזמנה בעסקת רכש מרחוק.
  53.1 ברכישה של מוצר – ניתן לבטל את ההזמנה כל עוד החבילה לא יצאה מהמחסן שלנו בדרכה לישראל.
 2. עסקאות שאינן ניתנות לביטול על ידי המשתמש. ברכישת מוצרים מסויימים, לא ניתן לבטל את ההזמנה:
  54.1 טובין פסידים
  54.2 טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה (כגון מוצרי דפוס)
  54.3 טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
  54.4 תוכנות/משחקי מחשב.
 3. דמי ביטול.  מפעילת האתר רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.
 4. ביטול הזמנה. ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה בכתב למפעילת האתר בלבד, באמצעות שליחת הודעה לדוא"ל service1@idgu.co.il, או לכניסה לאזור האישי להזמנה הרצויה.
 5. השבת התמורה. התמורה תושב למשתמש בתוך עד 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול כאמור לעיל .

הפרות וסעדים

 1. מוסכם כי רישומי האתר ומערכות מפעילת האתר מהווים רשומה מוסדית כהגדרתה בפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, ויהוו ראיה מוחלטת לנכונות האמור בהם. מפעילת האתר תהיה רשאית, אך לא מחויבת, לאכוף את הוראות השימוש באתר ולפעול בכל מקרה בו עלה חשש סביר להפרתם מצד משתמש או צד ג' כלשהו.
 2. במקרים של תוכן פוגעני, המפר זכויות של צדדים שלישיים או פסול מסיבה אחרת, מפעילת האתר תפעל על פי נוהל "הודעה והסרה" ותסיר את התכנים המפרים תוך זמן סביר ממועד קבלת הודעה.
 3. אין להעתיק את תכני האתר. בין היתר, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן מפעילת האתר נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
 4. אין לפגוע בזכויות של צדדים שלישיים. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם תמונות ו/או סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים מהאתר ו/או באתר ללא אישור מראש ובכתב ממפעילת האתר או מבעל הזכויות המתאים. מפעילת האתר רשאית להפעיל נוהל הודעה והסרה בכל מקרה של חשד להפרת זכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל זכות אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. כל צד יהיה אחראי למעשיו ומחדליו לרבות בקשר לתכנים המפורסמים על ידו. מפעילת האתר לא תישא באחריות להפרות של צדדים שלישיים.
 5. מיצוי זכויות כנגד הצד האחראי. במקרה של הפרה או פגיעה מצד משתמשים, ספקים או צדדים שלישיים מפרים לכאורה, תהיה רשאית מפעילת האתר להעביר לצד הנפגע את פרטי הצד האחראי לכאורה לפרסום הפוגע ו/או המפר (להלן: "הצד האחראי"), על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תועלה כנגדה כל טענה מצד הצד האחראי, לרבות בשל מסירת פרטיו כאמור, וכן מצד הצד הנפגע לכאורה, לרבות בקשר לכל עילה ו/או טענה ו/או דרישה אשר ניכר על פניה כי היא נובעת ממעשה או מחדל של צד שלישי. הצד הנפגע לכאורה לא ינקוט בהליכים משפטיים במקרים כאמור לעיל כנגד מפעילת האתר לכל הפחות כל עוד לא מוצו ההליכים כנגד הצד האחראי לכאורה.
 6. הוראות התנהגות. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, על כל משתמש, לרבות ספק, וכן לגבי מוצר או שירות באתר, יחולו ההוראות הבאות:
  1. המשתמש מחויב למילוי הוגן של פרטים מדויקים ונכונים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית.
  2. מפעילת האתר רשאית, אך לא חייבת, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד משתמש אשר יפר הוראות כל דין ו/או הוראות תקנון זה. במקרים של הפרה כאמור מפעילת האתר רשאית להסיר לאלתר כל משתמש ו/או תוכן ו/או מוצר מהאתר ו/או להעביר את פרטי המשתמש לכל רשות סטטוטורית ו/או לכל גורם אחר, ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין לפי שיקול דעתה המוחלט של מפעילת האתר.
  3. מובהר בזאת, כי מפעילת האתר רשאית לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או לא לשקלל ו/או לא להציג כלל כל פריט תוכן או כל חלק ממנו, והכל מבלי שתהא מחויבת להודיע על כך מראש או בדיעבד.
  4. אין לראות בהצגת תכנים באתר או בעיבוד הנתונים המועלים בהם והצגתם משום חוות דעת ו/או המלצה ו/או הבעת דעה ו/או עידוד מטעם מפעילת האתר ביחס לספקים ו/או למוצרים ו/או לשירותים אשר בקשר עימם הוצגו, ואין להסתמך עליהם.
  5. ככלל, מפעילת האתר רשאית להציג את התכנים או חלקם באופן אוטומטי. כל התכנים מוצגים כמות-שהם (AS-IS), מבלי לבדוק את אמיתותם ו/או דיוקם. מפעילת האתר לא תישא באחריות מכל מין וסוג שהוא לנזקים ישירים או עקיפים ככל שיגרמו לצד כלשהו, לרבות למשתמש, כתוצאה ו/או בקשר עם התכנים.  
 7. מפעילת האתר, רשאית לבטל כל הזמנה ו/או למנוע ממשתמש לבצע הזמנה באמצעות האתר, באמצעות חסימתו, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים, אשר אינם מהווים רשימה ממצה:
  1. מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
  2. מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון;
  3. מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן, בכתב או בטלפון, פרטים מטעים;
  4. מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במפעילת האתר ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו;
  5. בכוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את המוצר או השירות לצד ג' ו/או לסחור בו.
  6. במקרה ונפלה בתיאור המוצר טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
 8. הודעה על ביטול ההזמנה יכול שתימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת דואר אלקטרוני המעודכנת בכרטיס הלקוח.

מיאון אחריות והגבלת אחריות

 1. מיאון אחריות מוחלט בקשר עם פעילות האתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השירות באתר ניתן ללא כל מצג או התחייבות משתמעת, כמות שהוא (AS IS). לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
 2. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם בקשר או בעקבות עם השימוש באתר, לרבות בגין כל מעשה ו/או מחדל של ספק המוצר.
 3. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות או חבות למעט כאמור מפורשות בהסכם זה ובהתאם להוראות הדין שאין להתנות עליהם.
 4. אחריותה של מפעילת האתר, בכל מקרה שהוא, תהיה מוגבלת במידה המרבית המותרת על פי הוראות כל דין ולא יותר מ-100$. אין באמור בכדי לגרוע מכל הוראת חוק מחייבת, לרבות חוק הגנת הצרכן.
 5. העדר אחריות לתכנים ואתרים של צדדים שלישיים. מפעילת האתר לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורים.
 6. העדר אחריות לשירותים טכנולוגיים. מפעילת האתר עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, מפעילת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות יזומות או אחרות, קלקולים או תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין - לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, מפעילת האתר לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי  לכל בעיה טכנית המונעת מהמשתמש להזמין מוצר באמצעות האתר ו/או לעדכן הזמנה ו/או לבצע פעולה כלשהי באמצעות האתר.
 7. העדר אחריות לפעולות בניגוד לחוק. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתמש באתר ו/או לפעילות לא חוקית של אתרים זרים ו/או ספקים כהגדרתם לעיל.
 8. הגבלת אחריות. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, כל אחריות ו/או חבות מצד מפעילת האתר תהיה מוגבלת בכל מקרה שהוא לנזקים מוכחים וישירים בלבד.
 9. ביטול עסקה הנו סעד ממצה וסופי. הסעד הבלעדי והממצה שיהיה למשתמש במקרה של הפרה יסודית של התקשרות כלשהי להזמנת מוצר או שירות יהיה ביטול הזמנה, ולא תהיינה למשתמש טענות נוספות כנגד הספק או מפעילת האתר.
 10. העדר אחריות במקרה של טעות ברורה. נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, כגון מחיר הנקוב באגורות במקום בשקלים/דולרים, לא יחייב הדבר את מפעילת האתר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
 11. העדר אחריות לנזקים עקיפים או מיוחדים מכל סוג. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מפעילת האתר תהייה אחראית לנזקים ישירים ומוחשיים בלבד שייגרמו למשתמש, כתוצאה משימוש באתר, ולא תישא בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו למשתמש או למי מטעמו מכל סיבה שהיא.

מדיניות פרטיות מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מהוראות התקנון.

 1. מדיניות פרטיות. מפעילת האתר מתחייבת שלא לעשות כל שימוש לרעה במידע ללא הסכמה מהמשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין, כדי למנוע שימוש לרעה או כדי להגן על זכויותיה. מפעילת האתר תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
 2. מידע. מידע לגבי משתמש מסוים או בכלל יכלול, בין היתר, את כל הפרטים שמסר, ישירות או בעקיפין, למפעילת האתר במועד הרישום לאתר ו/או לאחר מכן ו/או פרטים הקשורים ו/או נובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש ופעולותיו במהלך גלישה וביצוע פעולות באתר.
 3. מידע. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל מידע לגביו יישמר במאגרי המידע של מפעילת האתר
 4. הסכמה לקבלת דברי פרסומת. במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר למפעילת האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מקבוצת מפעילת האתר לרבות אתרים המופעלים ו/או מנוהלים על ידי מפעילת האתר ו/או צדדים קשורים, לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות.
 5. בקשת הסרה מרשימת התפוצה של מפעילת האתר: המשתמש רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של מפעילת האתר, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת פרסומת שתשלח אליך מאת מפעילת האתר או באמצעות שליחת בקשת הסרה לכתובת  service1@idgu.co.il, ובמקרה כזה לא יישלחו אל המשתמש הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק.
 6. בקשת הסרה או עיון במידע:
  1. המשתמש רשאי לבקש לעיין בפרטיו המוחזקים על ידי מפעילת האתר במאגר המידע שלה.
  2. המשתמש רשאי להגיש בקשה לתיקון המידע ו/או למחיקתו ממאגר המידע.
  3. מפעילת האתר רשאית לתקן את המידע או למחוק אותו. מובהר כי במקרה של מחיקה יימחקו כל הרישומים הנוגעים למשתמש למעט בקשת המחיקה עצמה ונתונים אודות פעולות אשר בוצעו על ידי המשתמש באתר לרבות הזמנות.
 7. יש לשמור את שם המשתמש והסיסמה בסודיות. שם המשתמש והסיסמא האישית נועדו לשימוש אישי בלבד. בשום מקרה שהוא, מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל פגיעה בפרטיות או כל פגיעה אחרת שתיגרם עקב שימוש לא מורשה בשם המשתמש ובסיסמה האישית.
 8. הרשאה להעברת פרטי משתמשים לצדדים שלישיים. המשתמש מאשר בזאת למפעילת האתר להעביר את פרטיו לצדדים שלישיים, בין היתר לצורך הצעת מוצרים ושירותים קשורים ו/או שירותי פרסום ו/או אחרים.
 9. איסוף נתונים באמצעות Google Analytics. מפעילת האתר עושה שימוע ב Google Analytics לאיסוף נתוני גלישה אנונימיים לצורך שיפור השירותים המוצעים באמצעות האתר. לעניין זה מובהר כי Google Analytics אוסף בין היתר מידע אודות הדפים הנצפים, תדירות השימוש באתר, זמן השהייה בכל עמוד, אופן ההגעה לאתר וכיוצב'.
 10. שימוש בעוגיות (cookies). מפעילת האתר תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות", קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב המשתמש, לרבות על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. אתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.
 11. הודעות מערכת. מפעילת האתר רשאית, אך לא חייבת, לפי לשיקול דעתה הבלעדי, לשלוח לכל משתמש הודעות מערכת, לרבות שאלוני משוב בהם יתבקש המשתמש לחוות דעתו, על הליך המכירה והמוצר שנרכש על ידו. המשתמש מסכים מפורשות לקבל הודעות מערכת והודעות שירות, זאת אף גם לאחר הסרתו מרשימת התפוצה לקבלת דברי פרסומת.
 12. שינויים במדיניות הפרטית. מפעילת האתר רשאית לעדכן מעת לעת את מדיניות הפרטיות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

הדין החל

 1. תנאי השימוש אלה כפופים לדין האנגלי ויפורשו בהתאם לדין האנגלי בלבד.
 2. המשתמש מאשר ומסכים בזאת כי כל מחלוקת ו/או טענה כלפי מפעילת האתר, לרבות בקשר עם תנאי השימוש ו/או עם רכישת מוצרים באמצעות האתר, זה תובא בפני בורר בלונדון (אנגליה) או בתל אביב (ישראל) לפי בחירת המשתמש (להלן: "הבורר") והצדדים מתחייבים לשאת בעלות הבוררות בחלקים שווים.
 3. מובהר, כי ללא קשר למקום מושבו של הבורר, על הבוררות יוחלו חוקי הבוררות של אנגליה ((ARBITRATION ACT 1996 (UK) ולא יחולו עליו הוראות הדין המהותי.
 4. הצדדים מתחייבים להתדיין בפני הבורר המוסכם, לפי העניין והכרעתו של הבורר תחייב אותם. מובהר, כי פסיקת הבורר תהייה סופית ומוחלטת ולצדדים לא תהייה זכות לערער על פסיקת הבורר.
 5. הצדדים מצהירים כי האמור בתנאי השימוש ייראה כהסכם בוררות מחייב ביניהם, לרבות על פי הדין הישראלי, כהגדרתו בחוק הבוררות, התשכ"ה- 1965.
 6. לבתי המשפט בלונדון תהייה הסמכות הבלעדית לדון בכל תביעה הקשורה בהוראות תנאי השימוש.

נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 19.09.2023

קנייה מהנה מצוות IDGU.        

מבצעי השבוע
תנור להכנת פיצה FERRARI G3 ,, מחיר מיוחד 649 ₪ לזמן מוגבל
שואב אבק Dyson GEN5 ABSOLUITE,, מחיר השקה 3,290 ₪ לזמן מוגבל!!
‏בלנדר מקצועי Vitamix Explorian ,, מחיר מיוחד 2080 ₪ לזמן מוגבל