תנאי שימוש

מטעמי נוחות התקנון מנוסח בלשון זכר אולם הוא מתייחס באופן זהה לשני המינים.

 1. אתר www.idgu.co.il (להלן: "האתר") מציע שירותי יבוא אישי ושירותי משלוחים מאנגליה ומארה”ב לישראל.

האתר מכיל קישורים לאתרי אינטרנט שונים שאינם שייכים למפעילת האתר ואין למפעילת האתר כל שליטה על אתרים אלה ו/או על התכנים המופיעים בהם.

מובהר, כי מפעילת האתר לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן, הנובעים ו/או קשורים במישרין ו/או בעקיפין למידע ו/או לשירותים המצויים באתרים אלו ו/או לפעולות אשר בוצעו באתרים הללו, לרבות המוצרים שהוזמנו מהם או באמצעותם.

 1. האתר מופעל על ידי חברת idgu LTD שכתובתה 35 Ballards Lane, London  (להלן: "מפעילת האתר").
 2. עליך לקרוא ולאשר את תנאי השימוש בטרם הרשמה ו/או ביצוע פעולה כל שהיא באמצעות האתר. כל פעולה באתר, לרבות הרשמה, הזמנת שירות, קבלת מידע וכל פעולה אחרת, כפופה להוראות תנאי השימוש הללו. המבצע פעולה באתר מאשר בזאת כי הוא מסכים עם כל הוראות תנאי השימוש.
 3. השימוש באתר הוא אישי ולא מסחרי ואין לבצע באמצעותו ייבוא מוצרים לצרכי מכירה ו/או שיווק.
 4. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את תנאי השימוש כולם ו/או חלקם בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתדרש להודיע ללקוחות אודות השינוי. כל שינוי שיבוצע בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר.
 5. למען הסר כל ספק יובהר ויודגש, כי אם אינך מסכים עם הוראה מהוראות תנאי השימוש הינך מתבקש שלא לבצע כל פעולה באמצעות האתר.

הגדרות

 1. "אתר קניות זר" - אתר קניות זר, שניתן להזמין ממנו מוצרים ישירות לכתובת מחסן מאושר על ידי החברה. מובהר כי אתרי קניות, לרבות אתרי קניות זרים, אינם בבעלות מפעילת האתר ואין לה אחריות למעשיהם ו/או מחדליהם.

"אתר קניות חיצוני"- אתר קניות זר, שאינו שולח מוצרים לישראל.

"ספקים" - בעלי אתרי קניות זרים ו/או מוכרים המציעים ללקוחות האתר מוצרים.

"שירותי משלוח" – דואר אוויר ו/או דואר ים ו/או דואר שליחים.

"אמצעי תשלום"- אמצעי תשלום המתקבלים אצל מפעילת האתר, כפי שיהיו מעת לעת, כגון שירותי תשלום וכרטיסי אשראי של החברות Master Card, Visa, Pay Pal.

"ימי עסקים" - מפעילת האתר עובדת בימי חול א'-ה' בין השעות 9:00-17:00

א. הרשמה לאתר/פתיחת חשבון באתר

 1. באתר רשאי להשתמש בוגר, בן 18 ומעלה המחזיק באמצעי תשלום תקף ובתנאי שאישר את תנאי השימוש.
 2. על מנת להרשם לאתר עליך למסור שם מלא (שם פרטי ושם משפחה) כתובת מגורים, מס' טלפון, כתובת דוא"ל תקינה (להלן: "פרטי רישום").

ב. תיאורי המוצרים באתר

 1. מפעילת האתר עושה מאמצים על מנת שתאור המוצרים המפורסמים באתר יהיה מדויק ואולם יכול שיפלו טעויות בתיאור המוצרים ו/או בתמונה ו/או במחיר המוצר ו/או במידות המוצר ו/או בכל תוכן אחר המופיע באתר לרבות בתוכן המופיע באתרי הקניות הזרים ואין לראות בה אחראית לכל טעות בקשר עם תיאור המוצר כאמור לעיל.
 2. הספקים הרלוונטיים יהיו בכל מקרה שהוא אחראים כלפי הלקוח בקשר לכל היבטי ההתקשרות לרכישת המוצר.

ג. ביצוע הזמנה באמצעות האתר מאתר ו/או מאתר קניות זר באמצעות קישור המופיע באתר

 1. לאחר השלמת ההרשמה כמפורט לעיל, תוכל להזמין מוצר באמצעות האתר מהספקים ו/או מאתרי קניות זרים באמצעות קישורים המופיעים באתר ו/או מאתרי קניות זרים שאינם מפרסמים ו/או מפורסמים באתר.
 2. מפעילת האתר מאפשרת ללקוחות האתר להזמין מוצרים ישירות מאתרי קניות זרים לעברית במחירים כוללים דמי משלוח בארץ המקור, מיסים בארץ המקור (ככל ויהיו) דמי טיפול ומשלוח לישראל ותשלום המס המשוער על פי הוראות רשויות המס הישראליות.
 3. מפעילת האתר מדגישה כי אין לראות בה אחראית לאיכות המוצרים הנרכשים מהספקים ו/או מאתרי קניות זרים ו/או להתאמתם לתקן הישראלי ו/או לשירות ו/או לאיחור בהספקת המוצר אל מחסני מפעילת האתר ו/או לכל תקלה ו/או לכל מחדל הקשור עם רכישת המוצר מספקי מפעילת האתר.
 4. מפעילת האתר אינה אחראית לתאורי המוצרים לרבות מוצרים מתורגמים מאתרי קניות זרים. בכל מקרה של סתירה או ספק, תיאור המוצר הקובע הוא תיאור הספק, בשפת המקור (בדרך כלל אנגלית) וכפוף לכל סייג החל לגביו.
 5. מחירי המוצרים המפורסמים באתר כוללים את דמי המשלוח ואת תשלום המס המשוער על פי הוראות רשויות המס הישראליות. מפעילת האתר מבהירה כי ייתכן ויוטלו על הלקוח מיסים ו/או היטלים ו/או אגרות ו/או תשלומים אחרים הנקבעים על ידי רשויות המס הישראליות במועד הגעת המוצר לישראל. כל מס ו/או היטל ו/או תשלום אחר הנדרש לצורך שחרור המוצר מהמכס, הינו באחריות הלקוח בלבד ולמפעילת האתר אין ולא יהיה קשר עם דרישת תשלום כאמור לעיל.
 6. מפעילת האתר פועלת בשאיפה לאספקה מהירה ככל האפשר ובתוך ימים ספורים ממועד הזמנת המוצרים. מפעילת האתר משתדלת לחייב ספקים ומשלחים לזמני אספקה ללקוח של עד 14 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה, אלא אם צוין אחרת בעמוד המכירה באתר. אין באמור בכדי להטיל אחריות, חבות או חובה כלשהי על מפעילת האתר.
 7. למען הסר ספק יובהר כי מפעילת האתר אינה אחראית למוצרים הנרכשים מאתר קניות זר ו/או לשירות ו/או לאיחור בהספקת המוצר אל מחסני מפעילת האתר ו/או לכל תקלה ו/או מחדל הקשור עם רכישת המוצר באתר קניות זר.
 8. לאחר ביצוע הזמנה באמצעות האתר וקליטתו במחסן מפעילת האתר או מחסן אחר המאושר על ידיה, ובכפוף לפרעון דמי המשלוח (במועד ההזמנה או לאחר קבלת המוצרים, לרבות במקרה של קניה מאתר זר), מפעילת האתר תעביר את המוצר למשלוח לישראל באמצעות צד ג', כגון חברת שילוח בינלאומית.

ד. ביצוע הזמנה באתר קניות חיצוני ושימוש בשירותי המשלוח

 1. מפעילת האתר מאפשרת ללקוחות האתר להזמין מוצרים מאתרי קניות חיצוניים אשר לא שולחים מוצרים לישראל ולעשות שימוש במחסנים המאושרים על ידי מפעילת האתר וממוקמים בלונדון (אנגליה) ובניו ג’רזי (בארה"ב) (להלן: "מחסנים שאושרו על ידי מפעילת האתר").
 2. כאמור, הזמנת מוצרים מאתר קניות חיצוני יכולה להיעשות באמצעות שימוש בקישורים המפורסמים באתר ו/או ישירות מול אתר קניות חיצוני בארה"ב ו/או אנגליה.
 3. יובהר ויודגש כי מפעילת האתר אינה אחראית למוצרים הנרכשים מאתרי קניות חיצוניים ו/או לשירות ו/או לאיחור בהספקת המוצר אל מחסני מפעילת האתר ו/או לכל תקלה ו/או מחדל הקשור עם רכישת המוצר באתר הקניות החיצוני. על הלקוח המזמין מוצר מאתר קניות חיצוני לקרוא ולאשר את תקנון אתר הקניות החיצוני ולפעול על פיו לרבות בכל הקשור לביטול הזמנה ו/או החזרת מוצר ו/או החלפת מוצר ו/או שינוי ההזמנה ו/או שירות לקוחות לאחר רכישה.
 4. מובהר, כי במקרה של שימוש במחסנים שאושרו ע”י מפעילת האתר, עסקינן בשירותים לוגיסטיים המסופקים ע”י מפעילת האתר מחוץ לגבולות ישראל (להלן: “שירותים לוגיסטיים מחוץ לישראל”). שירות זה מהווה 95% מעלות השירות.
 5. למען הנוחות, שירותים לוגיסטיים מחוץ לישראל כוללים בין היתר (א) רכישת המוצר עבור הלקוח (ב) כתובת ייעודית במחסנים שאושרו ע”י מפעילת האתר (ג) קליטת המוצר שהוזמן ע”י הלקוח (ד) איחסון המוצר (ה) איחוד חבילות (לפי הצורך) (ו) הכנת המוצר למשלוח לישראל (ז) ביטוח המוצר באמצעות חברת הביטוח של מפעילת האתר (ח) גביית מס והעברתו לרשויות המס (ט) שילוח המוצר לישראל באמצעות חברת משלוחים
 6. עם קבלת המוצר בישראל, המוצר יישלח לבית הלקוח באמצעות שירותים משלוחים ישראלי. שירות זה מהווה 5% מעלות השירות
 7. לאחר השלמת הרכישה מאתר קניות חיצוני, העלו את חשבונית הקניה דרך החשבון שלכם (באזור האישי). להעלאת החשבונית לחץ כאן.
 8. העלאת חשבונית נכונה ותקינה לכרטיס הלקוח, הינה באחריותו הבלעדית של הלקוח. במידה והחשבונית שגוייה, האתר יגבה מהלקוח את העלויות הנוספות (מיסים וכדומה) שנוצרו בגין החשבונית המעודכנת.

ה. חישוב שער הדולר

בכפוף לאמור בדין החל, מחירי השירותים מחוץ לישראל שהחברה מספקת כאמור בסעיף ד’ לתנאי השימוש מוצגים בדולר (דולר ארה”ב) והם יחושבו במועד ביצוע ההזמנה על פי שער “מזומן מכירה” של בנק לאומי כפי שיעודכן מעת לעת באתר בנק לאומי (לקישור שער מזומן מכירה בנק לאומי לחץ כאן)  בתוספת 3% וזאת עבור שירותים שניתנים מחוץ לישראל. מובהר, שערי המטבע הם השערים שנקבעו ביום העסקים הקודם למועד ביצוע ההזמנה.

ו. חישוב דמי משלוח מאתרי קניות חיצונים

 1. לאחר קבלת המוצר במחסני מפעילת האתר תערוך חישוב דמי המשלוח בהתאם לנפח המוצר (משקל/נפח המוצר יעוגל כלפי מעלה למשקל/נפח הקרוב ביותר), משקלו ועלויות נוספות (במידה ויש) ותחשב את המיסים המשוערים אותם הלקוח ידרש לשלם בכדי לשחרר את המוצר מהמכס (להלן: "דמי טיפול ומשלוח").
 2. למען הסר כל ספק יובהר ויודגש כי דמי הטיפול והמשלוח אינם סופיים וכי הלקוח עשוי להידרש לתשלום נוסף לרבות תשלום מס ו/או מכס ו/או היטל ו/או דמי אחסנה ו/או קנס ו/או כל תשלום אחר בכפוף לשיקול דעתם הבלעדי של רשויות המס בישראל.
 3. לאחר הסדרת תשלום דמי הטיפול והמשלוח, מפעילת האתר תשלח את המוצר לביתו של הלקוח.

ז. ביטוח

 1. מפעילת האתר תבטח, על חשבונה, מוצרים ששווים הכספי הינו עד 100$. במוצרים ששווים הכספי גבוה מ 100$ הלקוח יהיה רשאי לרכוש ביטוח בעלות של 1% משווי המוצר (החל מהדולר הראשון).
 2. למען הסר כל ספק מפעילת האתר מבהירה כי בכל מקרה, היא אינה אחראית לתכולת החבילה.
 3. הפעלת הביטוח - במידה והמשלוח הגיע ניזוק, יש לעדכן את שירות הלקוחות של החברה עד 3 ימי עסקים ממועד קבלת המשלוח. במידה וההודעה תגיע לאחר 3 ימים, לא יהיה ניתן לתבוע את הביטוח.
 4. השתתפות עצמית - $10 השתתפות עצמית בעת הגשת תביעה .
 5. במקרה של אובדן המשלוח, מפעילת האתר תפצה את הלקוח בהתאם לערך המשלוח המוצהר על גבי חשבונית הקניה ועד 30 יום ממועד הגעת המשלוח לאתר idgu באנגליה או בארה"ב, בתוספת השתתפות עצמית של 10$
 6. יודגש ויובהר כי בכל מקרה, מפעילת האתר לא תישא באחריות כלשהי העולה על 100$ וכן בכל נזק שאינו נזק ישיר.
 7. מפעילת האתר אינה אחראית בכל מקרה שהוא לכל נזק עקיף ו/או נזק תוצאתי ו/או נזק שנגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאינו בשליטתה הישירה של מפעילת האתר.

ח. שינוי ו/או ביטול הזמנה שבוצעה באמצעות האתר

 1. ביטול הזמנה אפשרי אך ורק בהזמנות אשר בוצעו מהספקים, ובלבד שהמוצר המוזמן טרם יצא למשלוח לישראל . יובהר ויודגש, כי לאחר שליחת המוצר ביטול הזמנה יהיה כרוך בתשלום בסך של $8 אשר ישולם למפעילת האתר באמצעות האתר ועלות החזרת המוצר לספק.
 2. ביטול המשלוח יתבצע אך ורק באמצעות פניה אל מוקד שירות הלקוחות של מפעילת אתר באמצעות דוא"ל ובכפוף לתנאים המפורטים לעיל.
 3. למען הסר כל ספק, מובהר כי לא ניתן לבטל מול מפעילת האתר הזמנות אשר בוצעו באתרי קניות חיצוניים (לרבות אתרי קניות מתורגמים).
 4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה בכל מקרה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק, לרבות, אך מבלי למעט, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) הנתונים לא נקלטו במחשבי מפעילת האתר ו/או נקלטו בצורה פגומה ו/או חלקית; (ב) הלקוח חרג מהוראות המוגדרת בתנאי השימוש; (ג) חברת האשראי לא אישרה את חיוב כרטיס האשראי של הלקוח ו/או באם הלקוח הזין פרטים שגויים; (ד) בכל מקרה שעל פי שיקול דעתה של מפעילת האתר לא ניתן להשלים את ההזמנה.
 5. ביטלה מפעילת האתר את ההזמנה מהסיבות המנויות בסע' 4 לעיל, הלקוח יהיה זכאי להשבת התשלום אשר שולם על ידו בפועל.
 6. מובהר כי במקרה של ביטול ההזמנה כאמור לעיל מפעילת האתר תיידע את הלקוח בדבר ביטול ההזמנה באמצעות הודעה אשר תשלח אל כתובת הדוא"ל כפי שנמסרה במעמד הרישום לאתר.

ט. מיסים ותשלומים נוספים

 1. הלקוח מאשר בזאת כי הוא מודע לדינים, התקנות ונהלי המכס הרלוונטיים של מדינת ישראל וכי הוא מבין כי הוא עשוי להידרש לתשלום מכס ו/או מס ו/או קנס ו/או היטל ו/או כל תשלום אחר שידרש על ידי רשות המס הישראלית (להלן: "תשלום מס").
 2. למען הסר כל ספק יובהר ויודגש כי מפעילת האתר אינה אחראית לתשלום המס וכי הלקוח הוא האחראי הבלעדי לתשלום מס (ככל שידרש).
 3. הלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר בקשר עם דרישה לתשלום מס.

י. אחריות למוצרים

 1. מפעילת האתר לא מעניקה אחריות למוצרים אשר נרכשו באמצעות האתר ו/או באמצעות אתרי קניות חיצוניים (לרבות אתרי קניות מתורגמים) ואין לראות במפעילת האתר כמי שנושאת באחריות כלשהי לתקינות המוצר ו/או התאמתו לתקן הישראלי ו/או לתיקונו (במקרה של תקלה). לעניין זה יובהר, כי מוצרים מסוימים מגיעים עם אחריות יצרן מקורית ובמקרה כזה הלקוח יוכל לקבל שירות אצל היצרן בכפוף להוראות היצרן המופיעות בתעודת האחריות המצורפת למכשיר.
 2. מפעילת האתר אינה נושאת באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם בשל איחור באספקת המשלוח. כמו כן יובהר ויודגש כי מפעילת האתר אינה אחראית לחבילה ו/או למוצר וכי היא מעבירה את המוצר כמו שהוא (AS IS) כפי שיתקבל במחסני מפעילת האתר.
 3. מפעילת האתר אינה אחראית לטיב האריזה בכל שירותיה ואין לטעון או לדרוש בדבר נזק. (חנות idgu, קונים עבורך בארה”ב ובאירופה, קונים עבורך מאמזון ארה”ב ואנגליה ושירות הכתובות).
 4. פוליסת הביטוח אינה מכסה את המוצרים הבאים: עתיקות, מוצרי יד שנייה ומוצרים מחודשים, דברי קרמיקה, זכוכית ופורצלן, חפצי אמנות, מוצר המכיל נוזלים מכל סוג שהוא. שילוח של הפריטים הללו הינם על אחריותו הבלעדית של הלקוח ללא שום טענה או דרישה בדבר נזק או אובדן ערך. כאמור, החברה אינה אחראית ואינה מבטחת מוצרים מהסוג המתואר בסעיף זה. במקרים בהם הלקוח שיל עבור רכישת ביטוח, תשיב החברה את סכום הביטוח במלואו עם מיד עם הדרישה.

יא. מדיניות פרטיות

 1. הפרטים האישיים, כפי שנמסרו למפעילת האתר במועד הרישום לאתר, ישמרו במאגרי המידע של מפעילת האתר.
 2. על אף האמור לעיל, מפעילת האתר מבהירה כי, למרות שמחשביה מוגנים בטכנולוגיות לשמירת והצפנת מידע אין ביכולתה להבטיח חסינות מוחלטת מפני פריצה אל מחשביה ו/או מאבדן נתונים כתוצאה מאירוע שאינו בשליטתה. הלקוח מצהיר כי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזק ישיר ו/או עקיף שעשוי להגרם לו ו/או לצד שלישי כלשהו הקשור איתו כתוצאה מזליגת ו/או אובדן המידע כאמור לעיל.
 3. מפעילת האתר מתחייבת לא להעביר את פרטיו האישיים של הלקוח לצדדים שלישים כלשהם למעט העברת הפרטים כאשר יעלה חשד כי הלקוח ביצע מעשה פלילי באמצעות האתר ו/או אם מפעילת האתר תקבל צו שיפוטי המורה לה להעביר מידע אודות הלקוח.
 4. מפעילת האתר מבהירה ללקוח כי מילוי פרטים אישיים באתר מהווה את הסכמתו לקבל דברי פרסומת באמצעות הדואר האלקטרוני אלא אם יסמן כי הוא אינו מעוניין לקבל דברי פרסומת.
 5. מובהר כי, על אף האמור לעיל הלקוח רשאי לפנות בכל עת אל מפעילת האתר בבקשה להסיר את כתובת הדואר האלקטרוני שלו מרשימת התפוצה באמצעות שליחת בקשה אל[email protected] . מפעילת האתר מתחייבת להסיר את כתובת הדואר האלקטרוני של הלקוח מרשימת התפוצה בתוך יום עסקים אחד ממועד קבלת ההודעה.

יב. קניין רוחני

 1. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם תמונות ו/או סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים מהאתר ללא אישור מראש ובכתב ממפעילת האתר או בעל הזכויות המתאים.
 2. למען הסר כל ספק יובהר ויודגש כי, מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותה במסגרת החוק בכל מקרה של הפרה ו/או פגיעה בזכויות היוצרים של המפעילה.

יג. הדין החל; יישוב סכסוכים; בוררות

 1. תנאי השימוש אלה כפופים לדין האנגלי ויפורשו בהתאם לדין האנגלי.
 2. הלקוח מאשר ומסכים בזאת כי כל מחלוקת ו/או טענה כלפי מפעילת האתר, לרבות בקשר עם תנאי השימוש ו/או עם רכישת מוצרים באמצעות האתר, זה תובא בפני בורר בלונדון (אנגליה) או בתל אביב (ישראל) לפי בחירת הלקוח (להלן: "הבורר") והצדדים מתחייבים לשאת בעלות הבוררות בחלקים שווים. יובהר, כי ללא קשר למקום מושבו של הבורר, על הבוררות יוחלו חוקי הבוררות של אנגליה ((ARBITRATION ACT 1996 (UK) ולא יחולו עליו הוראות הדין המהותי.
 3. הצדדים מתחייבים להתדיין בפני הבורר המוסכם, לפי העניין והכרעתו של הבורר תחייב אותם. מובהר, כי פסיקת הבורר תהייה סופית ומוחלטת ולצדדים לא תהייה זכות לערער על פסיקת הבורר.
 4. הצדדים מצהירים כי ייראה כהסכם בוררות מחייב ביניהם, לרבות על פי הדין הישראלי, כהגדרתו בחוק הבוררות, התשכ"ה- 1965.
 5. לבתי המשפט בלונדון תהייה הסמכות הבלעדית לדון בכל תביעה הקשורה בהוראות תנאי השימוש.

יד. שירות לקוחות

בכל שאלה הקשורה עם תנאי השימוש ו/או עם השירותים המוצעים באתר ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות באמצעות דוא"ל [email protected] או באמצעות הטלפון 03-5358510 בימים א'-ה' בין השעות 09:30-16:30.

***תנאי השימוש עודכנו ביום 1.3.2015

 

מה תרצו לעשות היום?

מצאתם מוצר שאתם רוצים להזמין? בדיוק בשביל זה אנחנו כאן! הזמנת משלוח מכל אתר בלי בעיות או תהיות לגבי המשלוח - והכל בעברית!

יש לכם שאלה? כתבו לנו בצ'אט או מלאו טופס צור קשר.

לאחר ביצוע התשלום על ידכם,
אנחנו רוכשים עבורכם את המוצר
ושולחים עם שליח עד לביתכם. תתחדשו.


שולחים את הטופס,
ומקבלים הצעת מחיר סופית
כולל הכל עד הבית.


מדביקים את לינק/קישור המוצר שבחרתם בשדה המתאים בטופס הצעת המחיר.

[ניתן להזמין מספר מוצרים בהזמנה אחת]


בוחרים מוצר באתר קניות מארה״ב או מאירופה


להצעת מחיר

מצאתם באמזון מוצר שאתם רוצים להזמין? בדיוק בשביל זה אנחנו כאן! הזמנת משלוח מאמזון בלי בעיות או תהיות לגבי המשלוח - והכל בעברית!

יש לכם שאלה? כתבו לנו בצ'אט או מלאו טופס צור קשר.

מקבלים את המוצרים
עם שליח עד פתח ביתכם.

תתחדשו.

מקבלים הצעת מחיר סופית
כולל הכל עד הבית.

מדביקים את לינק/קישור המוצר
שבחרתם בשדה המתאים.

בוחרים מוצר באתר
amazon.com

קבלו כתובת בארה״ב או אירופה

מקבלים כתובת למשלוח באירופה או בארה"ב ומבצעים קניות באופן עצמאי

החבילה מועברת לישראל ונשלחת לביתכם באמצעות שליח.

החבילה נשלחת למחסנים שלנו ואתם מקבלים הצעת מחיר בשקלים עבור המשלוח בארץ, בתוספת מיסים במידה ויש.

נכנסים לכל אתר קניות הארה״ב ובאירופה, מבצעים את הרכישה ומזינים את הכתובת שקבלתם בשלב הקודם.

נרשמים באתר idgu ומקבלים כתובת
מקומית למשלוח בארה"ב ובאירופה

גריל חשמלי Ninja Foodi MAX PRO דגם AG651
גריל חשמלי Ninja Foodi MAX PRO ד...
AG651

מחיר:1,449

שואב אבק אלחוטי DYSON דגם V15 DETECT ABSOLUTE
שואב אבק אלחוטי DYSON דגם V15 DE...
V15 DETECT ABSOLUTE

מחיר:2,999

ברז מים חם/קר InSinkErator HC1100
ברז מים חם/קר InSinkErator HC1100
HC1100

מחיר:2,399

בריכת משחקים דינוזאור INTEX 57444
בריכת משחקים דינוזאור INTEX 57444
57444

מחיר:279

החנות שלנו